190
فرمانداری بستک - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع
شرح وظایف دفتر