187
فرمانداری بستک - دفتر امور بانوان و خانواده
مدیرکل
معرفی
شرح وظایف دفتر