مدیر کل

 

معرفی
شرح وظایف دفتر

دفتر امور بانوان و خانواده

1.      هدايت ، راهبري و هماهنگ سازي امور بانوان و خانواده در سطح استان به منظور ايجاد زمينه رشد و تامين همه جانبه حقوق مادي و معنوي زنان و تحكيم خانواده.

2.      سازماندهي و ساماندهي امور زنان و خانواده در راستاي سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح استان.

3.      مطالعه و تحقيق در خصوص مسايل و مشكلات مرتبط به امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و جهت دهي آنان به سوي سياست هاي كلان جمهوري اسلامي ايران با رويكرد بومي و ارائه پيشنهاد هاي لازم از طريق استفاده از پژوهش ها و نظرات نخبگان.

4.      مطالعه و شناخت امكانات و تسهيلات مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استان و برنامه ريزي در جهت بهره برداري بهينه از امكانات مذكور براي تقويت جايگاه بانوان و خانواده در استان.

5.      تعيين راهبردها و شاخص هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان و خانواده در سطح استان به منظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي بهبود و ارتقاي سطح كيفيت مناسبات خانواده.

6.      بررسي و شناسايي موانع و مشكلات اجراي قوانين و مقررات مربوط به زنان و خانواده به منظور يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي زنان و تحكيم خانواده.

7.      مطالعه، بررسي و برنامه ريزي نحوه آموزش و ايجاد زمينه مساعد جهت افزايش سطح آگاهي و دانش عمومي خانواده ها و بانوان در استان با توجه به خصوصيات فرهنگي و اجتماعي اقتصادي حاكم بر مناطق.

8.      حمايت و سازماندهي كانون هاي فرهنگي و اجتماعي بانوان و پشتيباني از سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان و خانواده به عنوان ساز و كار توسعه و ارتقاي مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف.

9.      مديريت تعامل با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي، سازمان ها و نهادهاي ذيربط در امور بانوان به منظور تبادل نظر، آگاهي از طرح ها و برنامه هاي ساير دستگاهها و هماهنگي جهت پيشبرد امور زنان و خانواده از طريق كارگروه تخصصي زنان و خانواده.

10.  تلاش در جهت تامين اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور خانواده و زنان در استان با همكاري واحدهاي استاني دستگاههاي ذيربط با تاكيد بر اهميت پيگيري مصوبات كارگروه تخصصي زنان و خانواده در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

11.  فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در ارتباط با مسائل خانواده و بانوان سراسر كشور از طريق استاندار و فرمانداران و ساير واحدهاي استاني دستگاههاي ذيربط.

12.  شناسايي مسائل و مشكلات اجراي برنامه هاي اجتماعي و رفاهي خانواده ها و بانوان استان و پيگيري از طريق مسئولين ذيربط تا رفع مشكلات.

13.  نظارت و پيگيري فعاليت كانون هاي فرهنگي اجتماعي خانواده و بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرضه هاي مختلف در سطح استان.