187
فرمانداری بستک - دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر