190
فرمانداری بستک - دفتر امور روستایی و شوراها
شرح وظایف دفتر