187
فرمانداری بستک - دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر