190
فرمانداری بستک - اداره کل امور اداری و مالی
شرح وظایف دفتر