187
فرمانداری بستک - دفتر هماهنگی امور اقتصادی
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر