187
فرمانداری بستک - دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر