مدیر کل

معرفی

نام و نام خانوادگی: اسماعیل امیدوار

تاریخ تولد: 02/03/1355

محل تولد: حاجی آباد

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش بهبود روشها

سوابق کاری:

- کارشناس تشکیلات و بهبود روشها (1384 تا 1388)

- رئیس گروه استخدام، آموزش و حقوق و مزایا (1388 تا 1392)

- معاون نوسازی و تحول اداری (1392 تا 1395)

- مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری ( 1395 تا کنون)

شرح وظایف دفتر

دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري

1. هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان.


2. هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كارگروه توسعه مديريت استانداري.

3. بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي استانداري اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي با توجه به طرح ها و برنامه هاي مربوط به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

4. برنامه ريزي در خصوص پياده سازي فرآيند تخصيص منابع، طبقه بندي هزينه ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته( تهيه و تنظيم يودجه سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه)

5. تهيه، سنجش و تنظيم گزارش هاي لازم از نحوه اجراء و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه هاي استانداري.

6. تنظيم موافقتنامه ها بودجه استانداري و واحدهاي تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پيگيري در تحصيل تخصيص ها.

7. نظارت بر بودجه عملياتي و ارزشيابي عملكرد بودجه استانداري و احدهاي تابعه.

8. هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كميته بررسي نظام پيشنهادات استانداري و واحدهاي تابعه.

9. انجام كليه امور مرتبط با تشكيلات استانداري و واحدهاي سازماني تابعه با هماهنگي واحد تخصصي ذيربط وزارت كشور.

10. پيگيري و نظارت بر اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شوراي عالي اداري در استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه.

11. نظارت عاليه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداري در استان.

12. انجام برنامه ريزي هاي لازم جهت مستند سازي و اصلاح بهبود فرايندهاي انجام كار در استانداري و واحدهاي تابعه.

13. نيازسنجي و برنامه ريزي لازم در جهت توانمند سازي، بهبود عملكرد و افزايش بهره وري كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و برگزاري دوره هاي آموزشي با هدف دستيابي به تعالي سازماني.

14. مطالعه و بررسي مستمر سازمان و وظايف دستگاه، مستندسازي فرايندهاي انجام كار به منظور تقسيم وظايف واحدها و تدوين راهكارهاي پيشنهادي براي اصلاح و بهبود روش هاي انجام كار در سطح استانداري.

15. تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي روش انجام كار در بخش هاي مختلف عمومي و تخصصي استانداري و واحدهاي تابعه به منظور بهبود روش ها و تسريع در انجام امور با همكاري واحدهاي ذيربط.

16. نياز سنجي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مربوط به استانداري و احدهاي سازماني تابعه براساس سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي مصوب مراجع ذيربط.

17. تهيه، تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي سالانه و آموزش هاي كوتاه مدت براي مديران و كاركنان استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.

18. نظارت بر حسن اجرا و ارزشيابي عملكرد دوره هاي آموزشي استانداري و واحدهاي تابعه.

19. انجام امور مربوط به صدور گواهينامه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوب مراجع ذيصلاح مربوط به استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

20. تنظيم شناسنامه آموزشي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته.

21. پيشنهاد انجام كليه امور پژوهشي مطالعاتي استانداري  و واحدهاي تابعه اعم از تعيين اولويت هاي نيازهاي پژوهشي و ارائه آن به دبيرخانه كارگروه پژوهش  و فناوري استان.

22. استقرار نظام مديريت دانش در استانداري و احدهاي تابعه.

23. برنامه ريزي در جهت پياده سازي نظام پيشنهادات استانداري و واحدهاي تابعه.